APOSTROF

9,09 – Międzynarodowy Dzień Apostrofu Typograficznie Poprawnego.

Pomysłodawcą idei Dnia Apostrofu jest niemiecki projektant graficzny Roland Scheil. W większości standardowych krojów pisma apostrof ma formę graficzną cyfry 9 nawiązującej do zapisu daty 9. września.

W języku angielskim ma dodatkowe znaczenie w zapisie dopełniacza saksońskiego czyli formie określania przynależności.

W Londynie znajduje się pub Dirty Dick’s nazwany na cześć Nathaniel’a Bentley’a, powszechnie znanego jako Dirty Dick, kupca, właściciela sklepu z artykułami żelaznymi i pubu. Uważany jest za możliwą inspirację dla panny Havisham w „Wielkich nadziejach” Karola Dickensa, po tym, jak odmówił mycia się po śmierci narzeczonej w dniu ślubu. Pewnego dnia apostrof zgasł w nazwie, prawdopodobnie nie przez przypadek, co całkowicie zmieniło sens i wymowę lokalu na Dirty Dicks – Brudne Kut**y co do dziś jest jego znakiem rozpoznawczym jak można się domyślać zgodnie z wolą samego Brudnego Dick’a 😀


9,09 – The International Day of the Typographically Correct Apostrophe.


The originator of the idea of ​​the Day of the Apostrophe is the German graphic designer Roland Scheil. In most standard typefaces, the apostrophe has the graphic form of the number 9, referring to the date September 9.

In English, it has an additional meaning in the Saxon genitive, i.e. the form of determining affiliation.

There is a Dirty Dick’s pub in London, named after Nathaniel Bentley, commonly known as Dirty Dick, a merchant, hardware store and pub owner. He is considered a possible inspiration for Miss Havisham in Charles Dickens’ Great Hopes, after refusing to wash after his fiancée died on her wedding day. One day the apostrophe in the name went out, probably not by accident, which completely changed the meaning and pronunciation of the place to Dirty Dicks – which is still its hallmark today, as you can guess according to the will of Dirty Dick himself. 😀

Dirty Dicks London